Дейности

Съгласно чл. 7, ал. 3 от Учредителния акт на „Институт за правосъдие и демокрация“ Фондация: за постигане на своите цели, фондацията може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която да е свързана с основните цели на фондацията по чл. 6.
Предметът на свързаната стопанска дейност е:

  1. Предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с цепите на фондацията, срещу определено заплащане /консултантски услуги и информационна дейност/;
  2. Изработване, издаване и разпространение на материали и печатни издания, спомагащи за постигане целите на фондацията;
  3. Организация на платени обучения, семинари и програми за запознаване и изследване на проблемите, по които работи фондацията;
  4. Образуване и участие в търговски дружества съгласно ЗЮЛНЦ, като извършването на стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност;
  5. Други стопански дейности, свързани с основните цели на фондацията, например платени консултации, издателска дейност, платени обучения, семинари и юридически проузвания.
  6. Образуване и участие в търговски дружества съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като извършването на стопанската дейност се подчинява на условия и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност;
  7. Влагане на средства с оглед тяхното съхраняване и увеличаване в недвижими и движими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собствноет, ценни книги.

Съгласно чл. 9 от Учредителния акт на „Институт за правосъдие и демокрация“: Фондацията набира необходимите й средства от приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната й дейност, включително по договори за спонсорство.

Красимир А. Русев

Директор и член на Настоятелството

„Институт за правосъдие и демокрация“ Фондация

Реклама