За Нас

Институт за правосъдие и демокрация“ (ИПД), което се изписва и на английски език по следния начин: “Institute for justice and democracy“ (IJD), е основан през 2020 г. като фондация в обществена полза. Институтът е неполитическа организация и осъществява своята дейност съгласно българското законодателство и Учредителния й акт.

Основните цели на Фондацията са: предоставяне на опит и познания за утвърждаване на върховенството на закона и подобрява на правната рамка, инстуциите и организациите с оглед стимулиране развитието на гражданското общество; продължаване на реформата в съдебната система в Република България, като реализира конкретни инициативи и проекти в областта на съдебната реформа с цел нейното ускоряване; запознаване на българската общественост и държавните институции с достиженията на българската и чуждестранната правна доктрина и юриспруденциалното развитие на действащото право.

„Законът е ред, а добрият закон е добър ред.“

АРИСТОТЕЛ
(384 – 322 преди Христа)
Древногръцки философ 

„Да живееш значи да мислиш.“

МАРК ТУЛИЙ ЦИЦЕРОН
(106 – 43 преди Христа)
Прочут римски оратор и държавник

„Свободата е властта, която ние имаме над самите себе си.“

ХУГО ДЕ ГРООТ ГРОЦИЙ
(1583 – 1654)
Холандски философ и юрист

Реклама